เปิดแล้ว Art Lane มข. ครั้งที่ 18 ! นศ. งัดไอเดีย เปิดร้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพียบ ! - ไทยเสรีนิวส์
เปิดแล้ว Art Lane มข. ครั้งที่ 18 ! นศ. งัดไอเดีย เปิดร้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพียบ !

เปิดแล้ว Art Lane มข. ครั้งที่ 18 ! นศ. งัดไอเดีย เปิดร้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพียบ !

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม”ถนนศิลปะ (Art Lane)” ครั้งที่ 18 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทาสีลงบนผ้าใบสัญลักษณ์การจัดงานเพื่อเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการ ในการนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ถนนสะพานขาว ด้านข้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัด Art Lane ครั้งที่ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา บุคลากร เครือข่ายทางวิชาการ จากทุกคณะ ศูนย์สำนัก และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ


ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึงผู้สนับสนุนหลากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ผลงาน วิชาการด้านศิลปกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ที่ผ่านการศึกษาวิจัย บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม นำมาสู่การแสดงผลงานที่เรียกว่าเป็นวิชาการข้างถนน

“การจัดงานครั้งนี้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนวิชาการสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมไปถึงคณะเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ฯลฯ ส่วนที่สองคือ วิชาชีพสร้างสรรค์ที่เน้นการนำเสนอผลงานของศิลปิน นักร้อง นักแสดง มืออาชีพ เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน นักคิด มีที่พบปะแลกเปลี่ยนและแสดงออกทางด้านศิลปะ ประชาชนและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจศิลปะแขนงต่าง ๆ และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ”คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าว


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 แล้ว แสดงให้เห็นถึงความมั่งคง ยั่งยืน และ เป็นที่ยอมรับ
“ผมได้มาร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี และเห็นว่าผู้มาร่วมงานหนาแน่น มีทั้ง นักศึกษา และ บุคคลภายนอก แสดงให้เห็นว่าการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์นำผลงานจากชั้นเรียนลงสู่ท้องถนน นอกจากจะเป็นการสะท้อนพื้นฐานการเรียนการสอน การแสดงผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนง ทุกรูปแบบแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงประชาชนภายนอกได้เข้าถึงศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ เครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นว่ากิจรรมนี้เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเพิ่มคุณค่าของงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมของภูมิภาคอย่างประจักษ์ชัด”อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว


นางสาวกมลชนก จันทะโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในนักศึกษาที่ออกร้านขายรองเท้าในกิจกรรมครั้งนี้เผยว่า ตนเองและเพื่อนร่วมกันลงทุนทำแบรนด์รองเท้า เนื่องจากต้องการมีธุรกิจเล็ก ๆเป็นของตนเอง จึงเลือกขายสินค้าที่ชอบก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และการมาเปิดร้านครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย และ ยังได้เจอกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรง
“หนูได้แรงบันดาลใจจากการที่อยากทำอะไรสักอย่าง เราก็เลยคิดว่าต้องเป็นอะไรที่ใกล้ตัว เลยเลือกเป็นรองเท้าเพราะชอบดูในIG รู้สึกว่าเทรนด์รองเท้าในปัจจุบันที่กำลังมาแรงต้องนุ่มไว้ก่อน ใส่แล้วต้องน่ามอง จึงร่วมกันออกแบบกับเพื่อน เรามาขายของที่นี่เพราะคิดว่าการขายแต่ในอินเตอร์เน็ต บางทีอาจจะไม่ทั่วถึง

และเป็นการเปิดตลาด อยากจะลองสินค้าที่เพิ่งผลิตใหม่ รู้สึกดีที่ได้ลองทำในสิ่งใหม่ ๆ และคิดว่าการขายใน ตลาดค่อนข้างที่จะยากกว่า แต่ที่นี่เราได้เจอเพื่อนๆ พี่น้อง ในรั้วมหาวิทยาลัย และ เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วย รู้สึกดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ เพราะเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียน มากกว่าที่จะเป็นแค่ทฤษฎีอยู่ในห้องที่เราได้ลองนำมาใช้จริง กิจกรรมนี้น่าจะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เรียนด้านนี้ เพราะจะได้เรียนรู้โดยตรงว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร” นางสาวกมลชนก กล่าว
ทั้งนี้โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรม”ถนนศิลปะ (Art Lane)” ครั้งที่ 18 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2564 กิจกรรม ในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี การวาดเส้นภาพเหมือนบุคคล การปั้นภาพเหมือนบุคคล การปฏิบัติงานดินเผา การปฏิบัติงานภาพพิมพ์ การปฏิบัติงานภาพสีน้ำมัน การปฏิบัติงานภาพถ่าย/การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การฉายและเสวนาภาพยนต์สร้างสรรค์ การระบายสีสำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป กิจกรรมจากโครงการบ้านชีวาศิลป์ กิจกรรมการแสดงผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา คณาจารย์ และศิลปินอิสระ

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000