"หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" สร้างกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม - ไทยเสรีนิวส์
“หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล” สร้างกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

“หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล” สร้างกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

 

วันที่ 26 มี.ค 64 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ตลอดจนเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจากจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 90 คน ได้ซักถามร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

สำหรับโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เป็นโครงการที่วุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย และเพื่อให้ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป และยังเป็นการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จากนั้น ในช่วงบ่าย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 427 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000