ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งให้รับสมัคร นายสมพงษ์ อดีตนายกนาจอมเทียน ลงเลือกตั้ง หลังถูกถอนชื่อ - ไทยเสรีนิวส์
ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งให้รับสมัคร นายสมพงษ์ อดีตนายกนาจอมเทียน ลงเลือกตั้ง หลังถูกถอนชื่อ

ตามที่มีประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ลต (ชบ) 0002/318 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน โดยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

เนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยให้ประกาศถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมแจ้งไปยัง นายสมพงษ์ สายนภา หากประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

ล่าสุด วันที่ 26 มี.ค.64 นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้เปิดเผยว่า ล่าสุดศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งให้รับสมัคร นายสมพงษ์ สายนภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลต 0002 /323 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีได้ส่งคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

ต่อมา นายสมพงษ์ สายนภา ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวและศาลอุทธรณ์ภาค 2 สั่งให้รับสมัคร นายสมพงษ์ สายนภา เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากศาลปกครองระยองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 463 2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ไว้ชั่วคราว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดังกล่าวมาเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเร็วต่อไป ลงชื่อ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

ทำให้นายสมพงษ์ สายนภา อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียนหลายสมัย ทีมพัฒนาจอมเทียน กลับมามีสิทธิ์ทางการเมือง ทำให้ตอนนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน 2 คน ตามปกติ คือ นายสมพงษ์ สายนภา อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียนหลายสมัย ทีมพัฒนาจอมเทียน หมายเลข 1 และ ดร.โกศล อินทวงศ์ หมายเลข 2 จากกลุ่มจอมเทียนวิถีไทย และมีผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขต 1 ทั้งหมด 7 คน จากทีมพัฒนาจอมเทียน 6 คน อิสระ 1คน และผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขต 2 จำนวน 6 คน จากทีมพัฒนาจอมเทียน 5 คน เพราะมี 1คน ขาดคุณสมบัติไป และอิสระ 1 คน

จึงขอเชิญชวนประชาชน ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เวลา 08.00-17.00 น. ที่จะถึงนี้ เลือกคนที่ท่านจะให้เข้ามาบริหารท้องถิ่น ในเขตของท่าน

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000