รมว.พม. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวและมอบชุดอุปกรณ์พร้อมทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” - ไทยเสรีนิวส์
รมว.พม. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวและมอบชุดอุปกรณ์พร้อมทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”

รมว.พม. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวและมอบชุดอุปกรณ์พร้อมทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว”

 


วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวและมอบชุดอุปกรณ์พร้อมทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย คณะผู้บริหารกระทรวงฯ องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

สำหรับศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เกิดขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยรุ่น ที่ตกงานหรือว่างงาน และต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการประกอบอาชีพ จึงได้เกิดโครงการ “พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว” โดยร่วมกับโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโลตัส ซึ่งได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และทุนในการประกอบอาชีพสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหา ร่วมให้ความช่วยเหลือถือเป็นการพัฒนาตน สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

โดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีบริการดูแลบุตร อายุระหว่าง 2-6 ปี ระหว่าง แม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มาฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ทั้งด้านที่พัก (เฉพาะสตรี) อาหาร การให้คำปรึกษาแนะนำ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะมีนักสังคมสงเคราะห์ดูแลภายในศูนย์ฯ และได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย One Home และ CSRs ในพื้นที่ในการเป็นพลังขับเคลื่อนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา สังคมต่อไป

ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-723-950, 081-961-6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000