ดร.แจ๊ส อดีตนายกเกล็ดแก้ว กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้วขอคะแนนเสียงประชาชนสานงานต่อ - ไทยเสรีนิวส์
ดร.แจ๊ส อดีตนายกเกล็ดแก้ว กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้วขอคะแนนเสียงประชาชนสานงานต่อ

ดร.แจ๊ส อดีตนายกเกล็ดแก้ว กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้วขอคะแนนเสียงประชาชนสานงานต่อ

 


ที่ หมู่บ้าน นาวีเฮ้าส์ 40 อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี ดร. ศิริพร ปิ่นล่ม หัวหน้ากลุ่ม รักษ์เกล็ดแก้ว อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ทั้งสองเขต กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้ว ลงพื้นที่ เพื่อขอคะแนนเสียง และรับฟังปัญหา ต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำไปรวบร่วมข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพูดนโยบาย กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้วและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
โดยกลุ่มรักษ์เกล็ดแก้ว มีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว คือ ดร. ศิริพร ปิ่นล่ม หัวหน้ากลุ่ม รักษ์เกล็ดแก้ว อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วและทีมบริหารได้หมายเลข 1 สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กลุ่มรักษ์เกล็ดแก้ว เขต 1-2 ได้หมายเลข 1-6


ส่วนนโยบาย ของกลุ่มรักเกล็ดแก้วคือ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ-จัดเก็บขยะมูลฝอย,ถนนสะอาดอย่างเป็นระบบ จ้างเหมาเอกชนร่วมดำเนินการควบคู่กับเทศบาล- ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำครอบคลุมทั่วถึง- บริหารจัดการการขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน- 1 ชุมชน 1 สถานที่ออกกำลังกาย 1 สนามเด็กเล่น- ติดตั้งไฟส่องสว่างทางสารารณะประโยชน์ให้ทั่วถึง- ปรับปรุงถนนเรียบชายทะเลในเขตเทศบาล – ขุด ลอก กำจัดวัชพืชคู,คลอง,ลำธาร,ห้วยสาธารณะ- สร้างฝายน้ำล้นเพื่ออุปโภค,บริโภค,การเกษตร และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์- ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่- แก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างเป็นระบบ- รังวัดแนวเขต เขา, ห้วย, คลอง, ฝ่าย, ทางสารารณะ ให้ชัดเจน- สนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000