สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ (มีคลิป)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อุดรธานี นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ” ภาตใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยมีสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 110 คน

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องจัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเองไม่น้อยกว่าสัดส่วนร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปี

โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ในการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการกิจที่อยู่ในข่ายบังคับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานภาตใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่างๆ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จึงได้จัดโครงการสัมมนาฯขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับภาตใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การขอรับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000