กตป.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry ภาคเหนือ - ไทยเสรีนิวส์
กตป.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry ภาคเหนือ

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)   ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry

 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย (Must Carry) จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการด้านโทรทัศน์ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนเขตภาคเหนือ ภายหลังจากที่ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธาณะมาแล้วในพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ กฎ Must Carry   เพื่อต้องการบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง แต่ในบางสถานการณ์ได้เกิดกรณีพิพาทเป็นประเด็นปัญหาขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมโทรทัศน์ จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป

นอกจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นต่อไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000