ยุพราชวิทยาลัย "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ยุพราชวิทยาลัย “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง (ชมคลิป)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม”เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” ส่งเสริมให้ผู้เรียน ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม”เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ”โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า จะเห็นว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียน ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาและนำไปใช้ในการไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมแนะแนวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยังมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่สามารถค้นหาศักยภาพและความสามารถของตนเอง และสุดท้ายก็ไม่ ประสบความสำเร็จ หากผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการแนะแนวที่ถูกทาง ก็จะสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าไปสู่การศึกษาต่อและมีอาชีพการงานที่ดีและสามารถทำให้พวกเขา ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรม”เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ” ในครั้งนี้ ใคร่ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจรับความรู้ เพื่อประโยชน์ของตนเองในอนาคต และขอขอบคุณวิทยากร คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางาน คณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการความรู้ และคณะกรรมการ ทุกฝ่ายที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นางณัชชา อินทร หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนใน ห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องงานอาชีพ และให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 35 สถาบัน การบรรยายการรับเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS 64, TCAS 65, และTCAS 66 จาก ทปอ. การบรรยายการรับเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแนะแนวอาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างเป้าหมายใน การศึกษาต่อและอาชีพ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จำนวน 9 อาชีพ และ กิจกรรมเรียนรู้ทักษะอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อาชีพ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานด้วย และมีนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ และนักเรียนทุกคน จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์

นภาพร/เขียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000