กกท.ร่วมมือ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาวิทย์กีฬาสู่ระดับเอเชีย - ไทยเสรีนิวส์
กกท.ร่วมมือ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาวิทย์กีฬาสู่ระดับเอเชีย

กกท.ร่วมมือ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาวิทย์กีฬาสู่ระดับเอเชีย

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ที่จะเป็นรากฐานไปสู่กีฬาอาชีพ

ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ กกท.จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อม โดย ม.วลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการและเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จะเป็นการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพทางกีฬาของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นไปเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชีย ต่อไป

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000