จ.ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย - ไทยเสรีนิวส์
จ.ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

จ.ราชบุรี คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย

 

ที่ ศาลา SML หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี พระมหาธนพัฒน์ กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจติยาราม พร้อมด้วย นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก , นายณัฐจักร์ แก้วอัครธนวัชร กำนันตำบลเจดีย์หัก , นางพิศ หงษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายนคร ศิวิลัย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2564 โดยบ้านเจดีย์หัก หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของตำบลเจดีย์หัก ให้เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ บ้านเจดีย์หัก หมู่ที่ 3 ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เมื่อ นางอรุณรัตน์ บุญสม ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเจดีย์หัก โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาได้จริง และเมื่อนางพิศ หงษ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ก็มีการสานต่อการดำเนินงาน โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด และส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ไปในทิศทางเดียวกัน , มีความสามัคคี ร่วมมือกันในทุกกิจกรรม , มีการแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมศีลธรรมของชาวบ้าน ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขตามแนววิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านเจดีย์หัก หมู่ที่ 3 อย่างต่อเนื่องสืบไปในอนาคต

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000