คณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านกีฬา เข้าหารือ “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนแผนงาน - ไทยเสรีนิวส์
คณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านกีฬา เข้าหารือ “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนแผนงาน

คณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านกีฬา เข้าหารือ “พิพัฒน์” ขับเคลื่อนแผนงาน

 

คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา เข้าพบ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกีฬา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านกีฬา ให้เดินหน้า โดยคณะกรรมการปฎิรูป พร้อมดำเนินการจัดลำดับความสำคัญโครงการด้านกีฬา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ช่วยผลักดันงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติต่อไป ส่วนโครงการลานกีฬา จะดำเนินการบูรณาร่วมกับท้องถิ่น โดยใช้อาสาผู้นำกีฬาของกรมพลศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฎิรูประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา รวมถึง พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นำคณะกรรมการฯ เข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ดร.ก้องศักด ยอดมณี นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านกีฬา ไปสู่การปฏิบัติ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันก่อน

สรุปสาระสำคัญ ที่คณะกรรมการปฎิรูประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดังนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ จะดำเนินการโครงการนำร่อง ห้องเรียนกีฬา โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักกีฬา ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการในรูปแบบ Sand Box เพื่อใช้เป็นต้นแบบและจะนำไปสู่การขยายผลต่อไป

โครงการลานกีฬา ดำเนินการบูรณาร่วมกับท้องถิ่น โดยใช้อาสาผู้นำกีฬาของกรมพลศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่, การพัฒนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในการคัดสรรนักกีฬาเพื่อเข้าสู่เส้นทางการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว, ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญโครงการด้านกีฬา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ช่วยผลักดันงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติต่อไป

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประสานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกีฬา เพื่อการขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ.2564-2565 ต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศต่อไป, พิจารณาโครงการกีฬา ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเดือนเม.ย.2564 เป็นต้นไป และ กำหนดให้มีการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกีฬา เป็นประจำทุกสัปดาห์

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000