จ.กาฬสินธุ์ ประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น - ไทยเสรีนิวส์
จ.กาฬสินธุ์ ประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 เพื่อสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรัก และความสุข ให้แก่ชาวไทยทุกคน และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 


ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการฝ่ายประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา ร่วมกันพิจารณาตัดสินผลิตภัณฑ์ผ้า ที่มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าทั้ง 3 ประเภทจัดส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 มีนาคม 2564


นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการประกวดผ้าไหมแพรวาฯ ดังกล่าว ทางจ.กาฬสินธุ์ และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้ผลิตและแปรรูปผ้า ดำเนินการจัดประกวดในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิดชูผ้าไหมแพรวา ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม และเป็นผลิตภัณฑ์ของดีประจำจังหวัด ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการประกวด ได้กำหนดการประกวด 3 ประเภท คือผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา เพื่อเป็นการสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรัก และความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น


นายอุทัยกล่าวอีกว่า ในการประกวดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าสไบแพรวา ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน เป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานผ้า เป็นที่ยอมรับในวงการผ้าไหมแพรวาและผ้าไทยในระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งผลการประกวด ดังนี้ 1. ผลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจักรวรรดิ ปรีจำรัส หมู่ที่ 13 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจักรวรรดิ ปรีจำรัส หมู่ที่ 13 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชมเชย ได้แก่ นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์


นายอุทัยกล่าวอีกว่า ในส่วนผลการประกวดผ้าแพรวาลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอดุลย์ มูลละชาติ หมู่ที่ 11 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเสาวลักษณ์ ก้อนดินจี่ หมู่ที่ 6 ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชมเชย ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ หมู่ที่ 2 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์


“ขณะที่ผลการประกวดผ้าสไบแพรวา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางอุไลวรรณ นามปัญญา หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางอมร แสนคำ หมู่ที่ 1 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์, รางวัลรองชมเชย ได้แก่ นายจักรวรรดิ ปรีจำรัส หมู่ที่ 13 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล จะเข้ารับมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)” นายอุทัยกล่าว

 

// ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000