เป๊ปซี่โค มอบเงิน 6 ล้าน แก่มูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ - ไทยเสรีนิวส์
เป๊ปซี่โค มอบเงิน 6 ล้าน แก่มูลนิธิรักษ์ไทย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในเครือเป๊ปซี่โค อาทิ เครื่องดื่ม ‘เป๊ปซี่’ และมันฝรั่งทอดกรอบ ‘เลย์’ มอบเงินจำนวน 6 ล้านบาทแก่ มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 แล้ว

 

นายปริญญา กิจจาธนพันธ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ประจำภูมิภาคเอเชีย และประธานกรรมการบริหารการพาณิชย์ ประจำภูมิภาคเอเลียแปซิฟิก เป๊ปซี่โค กล่าวว่า เป๊ปซี่โค ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญในการสร้างระบบห่วงโซ่อาหารอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลขององค์กรที่ว่าผลงานดี สำนึกดี (Winning with Purpose) โดยเป๊ปซี่โคพยายามที่จะยกระดับบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นโดยการบูรณาการเป้าประสงค์นี้ไว้เป็นแกนหลักในการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนอุทิศตนเพื่อประชาชนและโลกใบนี้ นโยบายความยั่งยืนในด้านการบริหารจัดการน้ำ คือความพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป๊ปซี่โคได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมและการผลิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อทรัพยากรน้ำ เน้นการใช้มาตรฐานและความชำนาญของตนในการวางนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปกปักรักษาลุ่มน้ำในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างปลอดภัย

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีน กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลตามพันธสัญญาการทำการเกษตรยั่งยืนของเป๊ปซี่โค โดยโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเครือข่ายเป๊ปซี่โค ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปี 8 แล้ว

ด้านโครงการ “เป๊ปซี่โค ร่วมใจรักษ์น้ำ” ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2556 เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำและอ่างเก็บน้ำชุมชนในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2556-2558 ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำพูน สร้างฝายชะลอน้ำทั้งแบบฝายแม้ว ฝายกึ่งถาวร จำนวน 500 ฝาย ปี พ.ศ. 2559-2560 ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อทำแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสร้างฝายอีกเกือบ 500 ฝาย และปี พ.ศ. 2561-2562 เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้ขยายพื้นที่ไปในอีก 3 ชุมชนในจังหวัดลำพูน เชียงรายและพะเยาเพื่อสร้างฝายมากกว่า 100 ฝาย และซ่อมแซมฝายปู่แซ ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นายสุดิปโต กล่าวเสริม

นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อการผลิตอย่างรวดเร็วและขาดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ เสื่อมโทรม จากการสนับสนุนของเป๊ปซี่โคผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยตั้งแต่ปี 2556 จึงได้ริเริ่มโครงการ CSR ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ที่เราเข้าไปสร้างฝายปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่างได้รับการบรรเทาปัญหาน้ำป่าไหลหลาก และมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร อุปโภคและบริโภค เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000