นายกไก่ ติวเข้มคน อบจ.แปดริ้ว ต้องทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
นายกไก่ ติวเข้มคน อบจ.แปดริ้ว ต้องทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายกไก่ ติวเข้มคนอบจ.ฉะเชิงเทรา ต้องทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 


วันที่ 23 มี.ค. 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายรัฐสภา นพเกตุ นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา นายทรัพย์ทวี กุลสารี ที่ปรึกษานายก อบจ.ฉะเชิงเทรา นายมณฑล ไวยเจริญ น.ส.ปาลาวดี เนื่องจำนงค์ นายไพศาล ช้างพลายแก้ว และนายขวัญชัย สินสมบัติ เลขานุการ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา และนายจักร์กฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมชี้แจง ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา รับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร มุ่งหวังให้บุคลากร อบจ.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา


ทั้งนี้นโยบายการปฏิบัติราชการ มี 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. ด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 6. ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเรื่องต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า “เปลี่ยนคุณภาพชีวิต เพื่อคนแปดริ้ว”


นอกจากนี้นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดทุกคนว่า “ผิดระเบียบไม่ทำ สั่งการไม่ถูกให้บอก อะไรคลุมเครือปรึกษาหารือกัน” การทำงานต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน การตรวจรับงานจ้าง การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ ต้องไม่เอื้อประโยชน์ส่วนตัว การปฏิบัติราชการต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000