"จับกัง1" ย้ำพร้อมสนับสนุนบริการฟื้นฟูฯ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ - ไทยเสรีนิวส์
“จับกัง1” ย้ำพร้อมสนับสนุนบริการฟื้นฟูฯ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 1 ปทุมธานี ย้ำพร้อมสนับสนุนบริการฟื้นฟูฯ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เข้าร่วมนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ว่ากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี แม้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย

หรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยหากมีการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เต็มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับไปมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิม สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ แบบครบวงจร ทั้งในด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000