ธอส.สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ พร้อมซ่อมแซมอาคารเรียน มอบรถรับส่งนักเรียน ให้แก่ ร.ร.บ้านซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ธอส.สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ พร้อมซ่อมแซมอาคารเรียน มอบรถรับส่งนักเรียน ให้แก่ ร.ร.บ้านซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ (ชมคลิป)

ธอส.สร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ พร้อมซ่อมแซมอาคารเรียน มอบรถรับส่งนักเรียน ให้แก่ ร.ร.บ้านซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้แก่ ด.ญ.มานิดา แก้วส่องศึก นักเรียนโรงเรียนบ้านซับเปิบ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยงบประมาณก่อสร้างบ้าน 300,000 บาท เพื่อให้มีบ้านที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดซอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหาร และและคณะผู้ปฏิบัติงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เหมือนศรี นายก อบต.ซับเปิป นายคงเดช การงานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเปิปร่วมจัดส่งมอบบ้านหลังใหม่ ให้แก่ ด.ญ.มานิดา แก้วส่องศึก ปัจจุบันศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชับเปิบ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ ด.ญ.มานิดา และครอบครัว รวม 4 คน ได้มีที่อยู่อาศัยสภาพเหมาะสมกับการดำรงชีวิต

โดยธนาคารฯ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ ครอบครัวของ ด.ญ.มานิดา ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยอาศัยอยู่ในยุ้งข้าวเก่าที่ขาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นให้เป็นที่พักชั่วคราว ไม่มีห้องน้ำ ซึ่งครอบครัวมีรายได้มาจากเบี้ยคนชราของผู้เป็นย่า และเบี้ยคนพิการของบิดา ขณะที่พี่สาวของ ด.ญ.มานิดา เป็นผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือของ ธอส. ในครั้งนี้ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”


อีกด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ ธอส. ยังได้ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซับเปิบ ซึ่งในปี 2563 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวนรวม 450,000 บาท สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อรถโรงเรียนเพื่อใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน หรือกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้

อีกทั้ง ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 79,000 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ ธอส.ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมขนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับเปิบอีกด้วยทั้งนี้ ธอส. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี

ธนาคารสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อมแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา โดยคำนึงถึงส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

มนสิชา คล้ายแก้ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000