จ.ปราจีนบุรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจ วัน อปพร. (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จ.ปราจีนบุรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจ วัน อปพร. (ชมคลิป)

จ.ปราจีนบุรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจ วัน อปพร.

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เนื่องในวัน อปพร. และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น จำนวน 1 ศูนย์ และ อปพร.ดีเด่น จำนวน 5 ราย โดยมีนายชุมพล พิชญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี /ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขต 3 ปราจีนบุรี นำกล่าวคำปฏิญาณตน มี อปพร. จากศูนย์ อปพร. จังหวัด ในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี เข้าร่วมงาน จำนวน 350 คน


สืบเนื่องจากศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มี.ค. ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญ ของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และอปพร. รวมทั้งประชาชน ได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเทศชาติต่อไป


การจัดงานโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. ในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ผู้บริหารศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. และ อปพร. จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ให้ อปพร. ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม “วัน อปพร”. สนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่มีผลงานดีเด่น และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อน ปภ. 4.0


ภายในงานได้มีการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี บริษัทสกุลทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี มีการให้ความรู้การแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่านไลน์ “ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” (Line :@1784 DDPM) แอพพลิเคชั่น “อาสาสู้ภัย” และแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” การสาธิตการช่วยชีวิต หรือการทำ CPR และแนะนำการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการแสดงสาธิตการช่วยผู้ประสบเหตุทางถนน และการระงับอัคคีภัย การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลในงานสาธารณภัย นอกจากนั้น ยังมีการแจกของรางวัลให้กับ อปพร.ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000