จ.อยุธยา เห็นชอบจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๔" ภายใต้การจัดงานวิถีแบบใหม่ New Normal (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จ.อยุธยา เห็นชอบจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๔” ภายใต้การจัดงานวิถีแบบใหม่ New Normal (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการจัดงานที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบกำหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๔” ระหว่าง ๑๐ – ๑๙ ธันวาคม ศกนี้ ภายใต้การจัดงานวิถีแบบใหม่ New Normal

 

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การประเมินผลความพึงพอใจ และแนวทางการแก้ไขในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานในครั้งต่อไป พร้อมเห็นชอบกำหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหารือแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานจัดหาแหล่งงบประมาณต่อไป

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับการจัดงานในปีนี้มีผู้มาเที่ยวงาน จำนวนกว่า ๔๖๕,๘๘๘ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ คิดเป็น ๑๖.๓% ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น ๗๙.๒% เพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขในแต่ละคณะอนุกรรมการ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายปฐมพยาบาล และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมการแสดงต่างๆ บนเวทีกลาง กิจกรรมร้านกาชาด และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดงานวิถีแบบใหม่ New Normal

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000