ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU กับ อบจ.เชียงใหม่ นำชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU กับ อบจ.เชียงใหม่ นำชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล (ชมคลิป)

ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU กับ อบจ.เชียงใหม่ นำชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล

 

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 CAMT ม.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.เชียงใหม่ นำชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัล พร้อมเปิดตัวโครงการร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สู่นักขายออนไลน์เป็นโครงการนำร่อง โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”ที่จะเข้ามาสานต่อการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับชาวเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นก้าวย่างสำคัญของทางวิทยาลัยฯที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การยกระดับเชียงใหม่สู่จังหวัดเศรษฐกิจฐานดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ทางวิทยาลัยฯจึงมุ่งหมายนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์ นักวิจัยและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศของวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาถ่ายทอด ฝึกอบรม ยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้มีความศักยภาพไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆในยุคหลังโควิด-19 ต่อไป

ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อจัดการฝึกอบรมการพัฒนามัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศของชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นนักขายออนไลน์ตลาดต่างประเทศ โดย

อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย4.0 กล่าวว่ามัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในอาชีพสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การมองหาอาเชีพอื่นๆเพื่อทดแทนการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนาไปสู่การเป็นนักขายออนไลน์ทั้งในรูปแบบการเป็น Influencer และการขายสินค้าผ่านช่องทาง Live Streaming จึงเป็นหนึ่งในสายอาชีพ นักขายแนวใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเหมาะสมสำหรับมัคคุเทศก์ที่มีจุดแข็งเดิมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

ทางวิทยาลัยฯ อบจ.เชียงใหม่ แผนงานคนไทย4.0 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมการฝึกอบรม “มัคคุเทศก์สู่นักขายออนไลน์” จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน โดยทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี พร้อมที่จะร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ และภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะใหม่ให้กับชาวเชียงใหม่ให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานดิจิทัลต่อไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000