อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุน ว.การอาชีพบางปะกง กว่า 1.3 ล้าน จัดทำห้องเรียนรวมศูนย์การสอน - ไทยเสรีนิวส์
อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุน ว.การอาชีพบางปะกง กว่า 1.3 ล้าน จัดทำห้องเรียนรวมศูนย์การสอน

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงกว่า 1.3 ล้านจัดทำโครงการ Smart School 4.0 ห้องเรียนรวมศูนย์การสอน

 

วันที่ 22 มี.ค. 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง มีนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เป็นผู้รับมอบ โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ ร่วมพิธี ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,376,500 บาท ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อจัดทำโครงการ Smart School 4.0 (ห้องเรียนรวมศูนย์การสอน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้พร้อมการก้าวเข้า Thailand 4.0 เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าดูเพื่อทบทวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยลดข้อจำกัดด้านโอกาสให้น้อยที่สุด รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ อบจ.ฉะเชิงเทรา ยังได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,240,000 บาท ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลตามมาตรฐาน CEFR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษครบทุกทักษะการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การตอบคำถาม และการนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000