พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ต.หนองยาง น้อมนำแนวทางพระราชดำริของ ร. 9 มาประยุกต์ใช้ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล ต.หนองยาง น้อมนำแนวทางพระราชดำริของ ร. 9 มาประยุกต์ใช้ (ชมคลิป)

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคกหนองนาโมเดล ต.หนองยาง อ.หนองฉาง น้อมนำแนวทางพระราชดำริของ ร. 9 มาประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาดินการขาดแคลนน้ำ

 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี นายชูติยันต ์วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง นางรชยา พิมพ์มั่น เจ้าของแปลงที่ดินขนาด 1 ไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาพื้นที่โคกหนองนา (นพต.)อ.หนองฉาง 30 คน และประชาชน ครัวเรือนเป้าหมายโคกหองนา อ.หนองฉาง 40 คน โดยครั้งนี้ พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธี คล้องพวงมาลัยที่เครื่องจักร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ภายในงานได้ร่วมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวที่แปลง


เนื่องด้วยอำเภอหนองฉางได้รับอนุมัติให้ดำเนินขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติดังนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล งบกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน 39 แปลง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล งบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 53 แปลงรวม 92 แปลง โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามพระปฐมบรมราชโอการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร​ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่สร้างครัวเรือนต้นแบบขนาด 1 ไร่ 3 ไร่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในการแก้ไขปัญหาดินการขาดแคลนน้ำ แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตในระดับครอบครัวเรือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือนให้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการขุดแปลงตามรูปแบบโคกหนองนาแล้วก็จะดำเนินการนำครัวเรือนต้นแบบลูกจ้างนักพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในร่วมกันพัฒนาแปลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ทำคอกสัตว์เป็นต้นสร้างความรักความสามัคคีและเกิดการเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาระหว่างการต่อไปในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโคกหนองนาดังกล่าว ได้บูรณาการทำงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการประจำอำเภอและองค์กร​ ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนรวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000