ขับเคลื่อนแก้ปัญหาสุขภาวะเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ ใน จชต. ชู มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก - ไทยเสรีนิวส์
ขับเคลื่อนแก้ปัญหาสุขภาวะเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ ใน จชต. ชู มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก

นิพนธ์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาวะเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ กพต. ชู มหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในประเด็นการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและโภชนาการต่ำของเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสยามนครินทร์ ชั้น 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชายแดนใต้ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ และท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานจังหวัดเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ตามมติในที่ประชุม กพต. เมื่อ 25 ก.พ.64 ณ ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม นั้น ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานหรือหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และสำนักงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับ ประเด็นการหารือในที่ประชุม ได้พูดถึงสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมาก พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี บริบูรณ์ ซึ่งในส่วนนี้ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล เป็นผู้รับผิดชอบการสรุปประเด็นและนำเสนอ

นอกจากนี้ ยังได้มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการต่ำ และพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงสร้างการบริหารจัดการและขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาสุขภาวะและพัฒนาการของเด็กเล็กเพื่อความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา

นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้(กพต.) มีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก และด้วยความห่วงใยของรัฐบาล และต้องการเห็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประธานฯ คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานทุกฝ่าย จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเข้าประชุม ในการร่วมกันหาแนวทาง ทำอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ ทำอย่างไรไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาวะในกลุ่มเด็กเหล่านี้ ก่อนที่จะเข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก ว่าจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นสถานะทางเศรษฐกิจก็ดี หรือปัญหาในครอบครัวก็ดี ซึ่งเรายังมีช่องว่าง และเราจะปิดช่องว่างนี้ได้อย่างไร ครั้งนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมเกิดขึ้น เพื่อที่จะหาวิธีการ และข้อหาข้อยุติเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อนำไปรายงานในที่ประชุมให้ กพต.ทราบต่อไป เพื่อพิจารณาร่วมกัน ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000