รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำให้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ - ไทยเสรีนิวส์
รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำให้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำให้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวรายงาน และมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ ร.ต.สมปอง วิมาโร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 – 4 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) คณะวิทยากร และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า แนวการปฏิบัติในการดำเนินกิจการของค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จัดให้มีการทดสอบพิเศษลูกเสือ เนตรนารี และการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดการส่งเสริมบริการท้องถิ่น ชุมชน ได้พัฒาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต บริการพัฒนาอบรม บริการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทต่าง ๆ ในการจัดประชุมสัมมนาและพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป ศูนย์ประสานงานกิจกรรมพัฒนาลูกเสือสำหรับครูผู้สอนลูกเสือ เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ เพื่อลูกเสือจะได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะผู้กำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ ซึ่งมีค่ายลูกเสือทั่วประเทศกว่า 133 ค่าย สำหรับค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จัดเป็นค่ายที่ได้มีการจัดกิจกรรมตามภารกิจของค่ายอยู่เสมอ จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ตรวจสอบการชำรุดทรุดโทรมของค่ายลูกเสือ พร้อมทั้งให้เสนอของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม นอกจากนี้ จ.ศรีสะเกษ ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพด้านการศึกษาในพื้นที่ นำมาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ

ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดเองด้วย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน กศน.ท้องถิ่น ที่ดูแลการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการใช้กิจกรรมลูกเสือในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตนขอขอบคุณบุคลากรทางลูกเสือที่มีความรับผิดชอบสูง เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังใจ เสียสละเวลาในการฝึกฝน ให้ฝึกอบรมลูกนักเรียนลูกเสือ หัวใจของการพัฒนาต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือจากส่วนกลาง ความร่วมมือจากภายในค่าย ด้วยงบประมาณที่ได้รับพบว่า ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ได้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรทางลูกเสือ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา วิทยากรจากสถาบันการศึกษา ซึ่งวิทยากรได้นำความรู้ไปจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือต่อไป จึงเห็นควรให้ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงค่ายฯ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาผู้กำกับ บุคลากรทางลูกเสือต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้เสนองบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 5,200,000 บาท และได้มอบหมายให้ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย ได้ติดตามและดูแลงบประมาณ เพื่อการพัฒนาค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) และขอฝากเรื่องการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ที่เป็นข่าวนักเรียนจมน้ำตายระหว่างเข้าฐานฝึก ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให้คำนึงถึงหลักการลูกเสือ ความปลอดภัยของลูกเสือเป็นหลัก ตนขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนวิทยากรทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ จ.ศรีสะเกษ โดยการนำของ ผวจ.ศรีสะเกษ ที่มีจิตอาสาและรวมหัวใจช่วยกันขับเคลื่อนกิจการและงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคุณภาพของคนในชาติทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ภาพ – ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000