รร.เซนต์เทเรซา เปิดบ้านโชว์ผลงานด้านนวัตกรรมทันสมัย สร้างนักเรียนทุกคนให้มีทักษะดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้ - ไทยเสรีนิวส์
รร.เซนต์เทเรซา เปิดบ้านโชว์ผลงานด้านนวัตกรรมทันสมัย สร้างนักเรียนทุกคนให้มีทักษะดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้

รร.เซนต์เทเรซา เปิดบ้านโชว์ผลงานด้านนวัตกรรมทันสมัย สร้างนักเรียนทุกคนให้มีทักษะดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้

 

ที่ โรงเรียนเซนต์เทเรซา คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็นประธานเปิดงาน “Saint Theresa Academic & Innovation Fair 2020“ เพื่อนำเสนอและประกวดผลงานนวัตกรรมของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงศักยภาพบนเวทีการแสดง การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดให้มีการทัศนศึกษาภายในโรงเรียนนิทรรศการอาหารดีมีประโยชน์ พลพรรครักษ์สิ่งแวดล้อมและศาสนสัมพันธ์ 3 ศาสนา

พร้อมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและจดบันทึกความรู้ต่างๆ ในแต่ละฐานโครงงาน โดยมี ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร , ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ , คุณสินชัย ลือสุประเสริฐ , คุณกนกพล ประภานนท์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมของนักเรียน รวมทั้งคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมงานด้วย

โดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า หลักการ 3 อย่างในการปฏิบัติจะมี 3 H ด้วยกันคือ Head สื่อถึงความรู้ Hand ที่หมายถึงการลงมือทำ และสุดท้ายจะเป็น Heart ที่หมายถึงจิตใจที่โอบล้อมอารี

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่โลกอนาคต” โดยกล่าวว่า รู้สึกดีใจ และ ประทับใจในผลงานของนักเรียนทุกทีม การได้เห็นความสุขของน้องๆในการแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าการศึกษาควรเป็นแบบนี้ การศึกษาในอนาคตของเราควรให้โอกาสเด็กในการลงมือทำด้วย ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระผลงานของนักเรียน ที่โดดเด่นจะเป็น ผลงานกลุ่ม Robot Mixer โคมไฟอัตโนมัติ ราวตากผ้า และ Solar Tracker

ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา กล่าวว่า โรงเรียนเซนต์เทเรซา เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดเขตการศึกษาที่ 4 โดยในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก และการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชา “วิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์” โดยได้รับความร่วมมือจากทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่าอลิส

โดยคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มาให้ความรู้ และจัดทำหลักสูตรในการเรียนการสอนขึ้น 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการตามศักยภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ สร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้นอกเหนือจากบทเรียน

 

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000