"วราวุธ ศิลปอาชา" เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จ.ยโสธร (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
“วราวุธ ศิลปอาชา” เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จ.ยโสธร (มีคลิป)

“วราวุธ ศิลปอาชา” เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จ.ยโสธร

 

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2564 ที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (หนองบ่อ – หนองแข้) บ้านนาเวียง ม.6 และม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ คณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ เริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2563 โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ – หนองแข้ ประกอบด้วย ขุดลอกหนองน้ำกว้าง 80 เมตร ทางน้ำเข้า – ออก 4 จุด บันได คสล. 3 จุด ความจุเก็บกัก 180,601 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 11,685 ล้านบาท โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร พร้อมด้วยคณะ หน.ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านนาเวียง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีครั้งนี้

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ในปี งปม. 2562 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรของหมู่บ้าน ด้วยการเพิ่มระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเน้นการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน ลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันดูแลบำรุงรักษา ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 470 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 227 ครัวเรือน (900 คน) ซึ่งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชน

นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กล่าวว่า ในปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดทำแหล่งน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการสร้างผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านนาเวียง ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกแปลงเกษตรถั่วลิสงเพิ่มขึ้น เกินกำลังผลิตของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ที่สร้างไว้แล้ว จึงได้ขอรับการสนับสนุนโครงการระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จทั้งหมด พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 1,200 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 387 ครัวเรือน (1500 คน)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนดีใจกับประชาชนบ้านนาเวียง ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรน้ำจากรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เดิมแหล่งน้ำแห่งนี้มีสภาพตื่นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอด ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่และ อบต.กู่จานมีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินการปรับปรุงระบบนิเวศแหล่งน้ำให้เกิดสมดุลสมบูรณ์ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักจำนวน 801,600 ลบ.ม. ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 200 ไร่

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000