ร.8 บูรณาการร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย จัดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น - ไทยเสรีนิวส์
ร.8 บูรณาการร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย จัดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – ร.8 บูรณาการร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย จัดหมอเดินเท้าลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนและชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก อุทัย นิลเนตร เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย เข้าพบปะผู้นำชุมชน ในพื้นที่รอบค่ายฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการ พลเรือน ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนรอบค่าย ฯ เพราะค่ายสีหราชเดโชไชย เป็นองค์กรหลักของกองทัพบกในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนในภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาตามระดับขั้น และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั้นนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยธรรมชาติ เป็นภัยคุกคามประการหนึ่งที่ถือว่าเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก ที่ทหารต้องเข้าให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอดจน การพัฒนาชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย ให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป


________จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น คุณสิริกัญญา นิลเนตร ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 บูรณาการร่วมพร้อมด้วยชุดหมอเดินเท้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล, อสม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การทำกายภาพบำบัด, การออกกำลังกาย และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 โดยการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมมอบพลังใจในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในการดูแลห่วงใย ใส่ใจ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน เพี่อให้คุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ บ.สีหราช ม.11 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000