คนเขื่องในร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน - ไทยเสรีนิวส์
คนเขื่องในร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน

คนเขื่องในร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขื่องใน (พชอ.) เป็นประธานการจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย “คนเขื่องในร่วมใจ สวมใส่หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขื่องใน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทางถนนอำเภอเขื่องใน (ศปถ.อำเภอ) สถานีตำรวจภูธรเขื่องใน และชมรม อสม.อำเภอเขื่องใน

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ ปี พ.ศ. 2561 เสียชีวิต 26 ราย อัตราการเสียชีวิต 24.04 คน ต่อประชากรแสนคน บาดเจ็บ 374 ราย ปี พ.ศ. 2562 เสียชีวิต 15 ราย อัตราการเสียชีวิต 13.85 คน ต่อประชากรแสนคน บาดเจ็บ 263 ราย ปี พ.ศ.2563 เสียชีวิต 23 ราย อัตราการเสียชีวิต 21.33 คน ต่อประชากรแสนคน บาดเจ็บ 247 ราย ซึ่งสูงว่าเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 ให้ต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน

ในโอกาสเดียวกันนี้ อำเภอเขื่องในจัดมอบแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขื่องใน ประจำปี 2564 ให้กับผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงาน ซึ่งมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็น 1 ใน 8 ประเด็นการทำงาน

นอกจากนี้ อำเภอเขื่องใน ได้ประกาศเจตนารมณ์คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเขื่องใน เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายจักรพันธ์ ทวีศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้เกียรติร่วมงาน และ นายชูวิทย์ ธานี สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน เลขานุการ พชอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในวันเดียวกันนี้ ( 19 มี.ค.64 ) ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน โดยนายชูวิทย์ ธานี สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วันอสม.แห่งชาติ) ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรม เชิดชูเกียรติ อสม. มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. และมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่น ใบประกาศ อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม. 3 หมอ เนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมงานประมาณ 400 คน

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000