ผลักดันให้ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลก สำหรับศตวรรษที่ 22 - ไทยเสรีนิวส์
ผลักดันให้ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลก สำหรับศตวรรษที่ 22

ผลักดันให้ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลก สำหรับศตวรรษที่ 22

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา ผลักดันให้ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลก สำหรับศตวรรษที่ 22

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้หารือร่วมกันกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลประธานอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา นพ.รณภพ ปัทมะดิษ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล และนายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะ

ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกันครั้งนี้ คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลก และเหนือระดับสากล ที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อม นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติ กำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อม นายวรพต พงษ์พาลี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ, คณะผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง, องค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญ คือ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 22 จึงเห็นชอบในการพิจารณานำร่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จ.ชลบุรี ที่มี นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลกแห่งแรกของประเทศ

โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการกำหนดเป้าหมายคุณลักษณะผู้เรียนที่ต้องการที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นหลัก

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเ มืองพัทยา มีความตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน การวางรากฐานที่ดีและมั่งคงเรื่องการศึกษา นับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

และการที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกนำร่องโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวมด้วย

จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้คัดเลือก เพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ก่อนมีการผลักดันการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บริบทการพัฒนาเมืองพัทยาสู่ศูนย์กลางของ EEC ตามที่รัฐบาลกำลังดำเนินการต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000