ปันจักสีลัตเปิดอบรมโค้ชระดับชาติขั้น 3 - ไทยเสรีนิวส์
ปันจักสีลัตเปิดอบรมโค้ชระดับชาติขั้น 3

สมาคมปันจักสีลัตเปิดอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้น 3 พร้อมเตรียมจัดอบรมผู้ตัดสินระดับชาติ ขั้น 3 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2564 ต่อไป ที่ โรงแรม เซย์นโฮเทล กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมตามเป้าที่ตั้งไว้

 

นายนักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาปีนจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ โดย นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมฯ ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างเป็นทางการด้วยจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้น 3 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2564 และ ผู้ตัดสินระดับชาติ ขั้น 3 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรม เซย์นโฮเทล กรุงเทพมหานคร

เริ่มการอบรมโครงการแรก สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้น 3 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร อุปนายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรม โรงแรม เซย์นโอเทล กรุงเทพมหานคร โดย มีนายนักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคสมาคมฯ ได้กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมอธิบายกฏกติกากีฬาปันจักสีลัต โดยการอบรมทั้ง 2 โครงการทั้ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมตามเป้าหมายที่สมาคมฯ วางไว้

สำหรับการแข่งขันกีฬานั้น ย่อมมีแพ้ มีชนะ บนพื้นฐานของการแข่งขันตามกฎ กติกา โดยมีกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามบริบทของกีฬาชนิดนั้น ๆ กรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนากีฬาควบคู่กับผู้ฝึกสอนซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตนักกีฬาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเป็นนักกีฬาที่ดีมีน้ำใจนักกีฬา ทำการแข่งขันด้วยสปิริตตามกฎระเบียบ และกติกา สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยจึงจัดให้มีการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Class 3) ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาปันจักสีลัตให้มีผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตที่มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ อันเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาแสดงออกถึงขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนากีฬานี้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด

สำหรับหลักสูตรการอบรมของสมาคมฯ นั้น เริ่มต้นจาก 1 หลักสูตรระดับพื้นฐาน เป็นการให้ความรู้ในภาพรวมมุ่งเน้นให้รู้จักกีฬา กติกาและระเบียบวิธีการทั่วไป จะเป็นภาพรวมๆทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬา จบหลักสูตรนี้จะนำความรู้ไปใช้โดยทั่วไปทั้งการเป็นโค้ชและผู้ตัดสินรวมทั้งการเป็นนักกีฬา

2 หลักสูตรระดับชาติ ขั้น 3 (Class 3) จะแยกชัดเจนระหว่างผู้ตัดสินกับผู้ฝึกสอน (หลังจากมีประสบการจากผ่านการอบรมระดับพื้นฐานและร่วมการปฎิบัติหน้าที่ในรายการต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี สามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้) สมาคมจะเชิญเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในรายการระดับชาติรอบคัดเลือกและรอบทั่วไป เช่น คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการตัดสินและสอนประเภทการต่อสู้ และเดี่ยวปันจักลีลา(Tunggal)

3 หลักสูตรการอบรมระดับชาติ ขั้น 2 (Class 2) หลังจากผ่านการอบรมระดับชาติ ขั้น 3 และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันปันจักสีลัตระดับชาติ อย่างน้อย 2 ปี จึงมีสิทธิ์ในการอบรมระดับนี้ หลักสูตรจะเข้มข้นขึ้น ทั้งเรื่องทักษะ เทคนิค เทคติก และวิทยศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะความรู้เชิงปฏิบัติการ คู่ปันจักลีลา(Ganda)

4 หลักสูตรการอบรมระดับชาติ ขั้น 1 (Class 1) ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านหลักสูตรระดับชาติ ขั้น 2 และปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า ปี เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน ของสหพันธ์ปันจักสีลัต นานาชาติ หลักสูตรจะมีทั้งทักษะ เทคนิค เทคติก วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาษา และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะปันจักลีลาจะได้ทั้ง เดี่ยว คู่ และทีม(Tunggal Ganda Regu)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000