สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม กระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน สร้างรายได้ เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน - ไทยเสรีนิวส์
สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม กระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน สร้างรายได้ เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สร้างธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม กระจายความยั่งยืนสู่ชุมชน สร้างรายได้ เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่แหล่งน้ำหนองพัง หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ที่กรมประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม คัดเลือกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำแห่งนี้ ที่มีขนาด 60 ไร่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแหล่งน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการประมง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เลี้ยงชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการสำคัญของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการที่จะผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงด้านอาหารเป็นประการสำคัญ ประการที่ตามมาคือทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ และสามารถเอารายได้นี้ไปอุดหนุนในชุมชนในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวม ซึ่งโครงการนี้มีการสนับสนุนการดำเนินการอยู่ 3 ปี โดยกรมประมงจะเข้ามาดำเนินการส่งเสริม ติดตามให้คำแนะนำและดูแลในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีที่ 1 ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมประมง 175,000 บาท ในการที่จะทำกิจกรรมเสริมเพื่อให้แหล่งน้ำมีศักยภาพเพิ่มเติมขึ้น เช่น การนำไปปรับปรุงแหล่งอาหารธรรมชาติ หรือสร้างกระชังเพื่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนก่อนที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำต่อไป หรือทำโรงเก็บวัสดุ เก็บอาหารต่างๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับการประชุมและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโครงการ

นอกจากนี้ในปีแรกก็ยังจะมีการส่งเสริมสัตว์น้ำให้เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้กรมประมงเชื่อว่าธนาคารแห่งนี้จะมีความยั่งยืน เพราะจากการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 ยังประโยชน์แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรมจากการร่วมมือร่วมใจของราชการและชุมชน รวมทั้งพี่น้องในพื้นที่มีความตั้งใจในการทำงาน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลจากสำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) 3 ปีซ้อน โดยปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมโครงการแล้ว 80 แหล่งน้ำ

จึงขอเชิญชวนจังหวัดอื่นๆที่มีความสนใจและอยากเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะไปติดต่อที่ประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์ประมงน้ำจืดในพื้นที่ พร้อมแจ้งความประสงค์ว่ามีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์คือ 30 – 60 ไร่ และมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเราจะบรรจุเข้าในปีงบประมาณต่อไปให้

นายคำฟอง พ่ออามาตร ประธานธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง เปิดเผยว่า ตอนนี้เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเราจะไม่กีดกันคนใดคนหนึ่ง สำหรับเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้หากโครงการนี้สำเร็จ ยังมีโครงการเพิ่มเติมคืออยากจะขอให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนในการแปรรูปอาหารที่ได้จากสัตว์น้ำที่มาปล่อย

ซึ่งจะมีการตั้งกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านให้ได้มามีส่วนร่วมในการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น ปลาส้ม ปลาจ่อม ปลาแดดเดียว อะไรอีกหลาย ๆ อย่าง สำหรับการบริหารจัดงานเงินที่เราทำอยู่ในตอนนี้ กำไรสมาชิกทุก ๆ คนจะได้ครบทั้งหมดแบ่งเป็นกรรมการ 30 % สมาชิก 30% สาธารณประโยชน์คือหมู่บ้าน 20 % และส่วนที่เหลืออีก 20% เอาเข้ากองกลางไว้เผื่อเกิดสมาชิกท่านใดมีการเจ็บหรือเสียชีวิตก็จะนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือ

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000