จ.อุดร เปิดปฏิบัติการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้อง (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุดร เปิดปฏิบัติการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกต้อง (มีคลิป)

อบจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย บูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รู้พิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมคัดแยกขยะอันตรายประมาณ 14,000 กิโลกรัม ออกจากขยะทั่วไป แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ลานพิธีสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะอันตราย ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายนภดล มามาก ปลัดจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า อบจ.อุดรธานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการส่วนร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ซึ่ง อบจ.อุดรธานี มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด 180 แห่ง กิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ รู้ถึงพิษภัยและผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ทั้งนี้ อบจ.อุดรธานี ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจาก อปท.ทุกแห่งและส่วนราชการอื่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 14,000 กิโลกรม เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า นับวันขยะอันตรายจะมีมากขึ้น มนุษย์ได้บริโภคและใช้สินค้ารวมทั้งทำให้เกิดของเสียของอันตราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสลายได้ยาก และจะมีสารเคมีที่มีอันตรายสู่สภาพแวดล้อม และส่งผลกระกระทบต่อลูกหลานเราในอนาคต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ในครัวเรือนของตัวเองก่อนทิ้ง เนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้เป็นขยะที่มีสารพิษ โลหะหนัก และสารเคมีอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำและพื้นดิน เกิดมลภาวะและยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000