ศูนย์คุณธรรม เสนอแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์คุณธรรม เสนอแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม เสนอแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์คุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมคณะทำงานปฏิรูปด้านคุณธรรม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนในแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม (Big Rock) การส่งเสริมคุณธรรมฯ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานคณะทำงาน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยในที่ประชุมได้นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจกรรม (Big Rock) การส่งเสริมคุณธรรมฯ การดำเนินงานกิจกรรมการยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม (สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด) แผนปฏิบัติการกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000