สปส.ช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงานว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท - ไทยเสรีนิวส์
สปส.ช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงานว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท

สปส.ช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงานว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงมอบนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม หารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีนายจ้างแจ้งสาเหตุการออกจากงาน ของผู้ประกันตนว่ามีความผิดทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าชดเชยการออกจากงาน และประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน โดยขั้นตอนการขอรับผู้ประตนต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน หรือนำคดีสู่ศาลแรงงาน ทำให้ผู้ประกันตนที่ถูกออกจากงานดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนขณะว่างงาน

ต่อมานายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ทำให้ขั้นตอนการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ขาดรายได้จากการว่างงาน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักสิทธิประโยชน์ ได้ออกหนังสือกำชับให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเงินกรณีว่างงานกรณีดังกล่าว โดยเร่งด่วนและครบถ้วน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เพื่อสอบถามผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยนายอธิทัต เตวิภูษณะวงศ์ ลูกจ้างของบริษัทฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งนายจ้างแจ้งการออกจากงานด้วยสาเหตุไล่ออก เนื่องจากลูกจ้างกระทำผิดกฎของบริษัท แต่ผู้ประกันตนได้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยสาเหตุถูกเลิกจ้าง และเรื่องอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริง

และบันทึกถ้อยคำจากบุคคล ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงาน โดยไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน และสามารถวินิจฉัยจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่นายอธิทัตฯ จึงรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามการแก้ไขข้อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งนายอธิทัตฯ เผยว่า “ตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 60 วันแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับเงินกรณีว่างงานทั้งสิ้นจำนวน 200 วัน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างตามกฎหมาย และต้องขอขอบพระคุณ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงที่ทำให้ตนได้รับเงินกรณีว่างงาน เพราะเงินที่ได้รับ ได้นำมาใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในขณะที่อยู่ระหว่างการหางานทำ”

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000