นครพนมลุยเคาะประตูบ้านสร้างสิทธิ์เราชนะ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมแนะวิธีใช้ - ไทยเสรีนิวส์
นครพนมลุยเคาะประตูบ้านสร้างสิทธิ์เราชนะ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมแนะวิธีใช้

นครพนมลุยเคาะประตูบ้านสร้างสิทธิ์เราชนะ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมแนะวิธีใช้

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเราชนะจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระดับอำเภอ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการเราชนะให้กับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ประเภทผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุของจังหวัดนครพนม ให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้จังหวัดนครพนมได้มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิง ของแต่ละอำเภอไว้แล้ว ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครพนม 622 คน อำเภอวังยาง 35 คน อำเภอปลาปาก 129 คน อำเภอนาแก 263 คน อำเภอนาทม 43 คน อำเภอศรีสงคราม 111 คน อำเภอนาหว้า 122 คน อำเภอโพนสวรรค์ 71 คน อำเภอเรณูนคร 223 คน อำเภอบ้านแพง 91 คน อำเภอธาตุพนม 211 คน และอำเภอท่าอุเทน 462 คน รวมทั้งสิ้น 2,383 คน

เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องรอความชัดเจนว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร เกี่ยวกับการลงทะเบียนในประชาชนกลุ่มนี้ เนื่องจากการแสกนใบหน้าจะต้องมีการหลับตา กระพริบตาเพื่อเก็บลักษณะของม่านตา ซึ่งผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำได้ และเมื่อมีความชัดเจนคณะทำงานจึงได้มีการวางแผนลงพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนทันที ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงทะเบียนแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เพราะได้มีแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่กระจายไปตามอำเภอต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะทำงานชีแจงถึงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติสำหรับการใช้จ่ายเงินให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิงด้วย โดยเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วสามารถให้ผู้ดูแลไปใช้จ่ายสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุและรหัส PIN ที่เจ้าหน้าที่ออกให้ไปยื่นใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลย

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000