ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาล ให้กับเกษตรกรนครพนม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - ไทยเสรีนิวส์
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาล ให้กับเกษตรกรนครพนม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาล ให้กับเกษตรกรนครพนม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายอำเภอท่าอุเทน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตสินค้า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร การสร้างช่องทางการตลาดและการจำหน่าย เป็นการสร้างความพร้อมให้กับเกษตรกรทุกคนก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในปี 2564 ทำให้ทุกคนได้เข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตที่มีต้นทุนที่ลดลง อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นการทำการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day)

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 6 สถานี ประกอบไปด้วย สถานีการเรียนรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จะมาให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ทุกคนสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สถานีต่อมาคือสถานีการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งสถานีนี้วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจะมาให้ความรู้ทั้งในเรื่องของการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์

ที่นอกจากจะทำให้เกษตรกรทุกคนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้วยังสามารถดูแลสุขภาพของเกษตรกรทุกคนได้ด้วย ขณะที่สถานีการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะเป็นวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนสถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจะเป็นวิทยากรจากโครงการชลประทานนครพนม ที่จะมาแนะนำความรู้ เทคนิคในเรื่องระบบการให้น้ำในไร่นาและโรงเรือน

สถานีการปลูกแตงโมไร้เมล็ดในระบบโรงเรือนและพื้นที่หลังฤดูทำนา จะเป็นวิทยากรจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดที่จะมาถ่ายทอดเทคนิควิธีการในการผลิตแตงโมไร้เมล็ดให้ทุกคนได้เห็นและเรียนรู้แบบถามคำตอบคำไม่มีการหมกเม็ดข้อมูล และสถานีสุดท้ายสถานีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ซึ่งสถานีนี้จะมีทั้งการแนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกษตรกรได้เห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตรของตนเองเพื่อต่อยอดผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถสร้างแบรนด์ของตนเองได้ รู้จักช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ในโลกออนไลน์ และการติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสินค้าเกษตรให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตลาดเกษตรเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ smart farmer และ young smart farmer ได้นำสินค้าเกษตรที่ตนเองผลิตและแปรรูปมาวางจำหน่ายอีกด้วย

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000