อ.โพนสวรรค์ นครพนม ร่วมกับ อบต.นาใน ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
อ.โพนสวรรค์ นครพนม ร่วมกับ อบต.นาใน ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่

อ.โพนสวรรค์ นครพนม ร่วมกับ อบต.นาใน ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายนพดล พลซื่อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโพนสวรรค์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันส่งมอบบ้าน ตามตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม ที่ทุกคนได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่มีความทรุดโทรม ให้กับนางสาวพรทิพย์ พากุล ที่อาศัยอยู่กับ บุตร 2 คน เนื่องจากสามีซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา

โดยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนครพนม เป็นโครงการที่อำเภอโพนสวรรค์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาใน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลนาในที่กำลังประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้ได้มีบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

โดยการดำเนินงานประกอบไปด้วย การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีเดือดร้อนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ จากนั้นจึงทำการสำรวจเพื่อค้นหาผู้เดือดร้อนและร่วมกันพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

 

โดยที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 21,000 บาท รวมถึงสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนในการก่อสร้างบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาในสนับสนุนบุคลากรในการสร้างบ้านและวัสดุอุปกรณ์ อาทิเช่น ปูนเทพื้น ทราย ปูนฉาบ ขณะที่กำนันตำบลนาใน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

ทำให้บ้านหลังดังกล่าวไม่มีค่าจ้างแรงงานแต่อย่างใด เพราะทุกคนทุกฝ่ายจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดำเนินการตามความถนัดของแต่ละคน ใครที่มีฝีมือด้านช่างก็ช่วยกันทำการก่อสร้างบ้าน ขณะที่คนไม่มีฝีมือด้านช่างก็มาช่วยด้านอื่น ๆ เช่น การช่วยยกไม้ ยกเหล็ก และจับยื่นสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงการทำอาหารไว้ร่วมกันรับประทานในแต่ละมื้อ ทำให้บ้านหลังนี้เกิดขึ้นมาจากความรักความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ที่พร้อมแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000