นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นั่งเป็นประธานประชุม "คณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการครั้งที่ 1/2564 - ไทยเสรีนิวส์
นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นั่งเป็นประธานประชุม “คณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการครั้งที่ 1/2564

นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นั่งเป็นประธานประชุม “คณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการครั้งที่ 1/2564

 

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเทพชั้น 7 อาคาร 25 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินงานนั่งเป็นประธาน” คณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ”และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ร่วมเป็นคณะทำงานในชุดนี้ด้วย มีคำสั่งแต่งตั้งจาก “คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน” ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานลงนามแต่งตั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของคณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการบรรลุตามวัตถุประสงค์ กระทรวงแรงงานจึงได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๔๖๔ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ที่ /๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยสาระสำคัญ การประชุมร่วมกันของคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ 2558 ประกาศให้หน่วยงานภาครัฐต้องจ้างงานคนพิการให้ครบ 100% ในปี 2561 ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2561 ถึง 2563 หน่วยงานภาครัฐมีการรายงานผลการจ้างงานคนพิการในปี 2561 ร้อยละ 84.75 จากจำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ปี 2562 ร้อยละ 43.98 และในปี 2563 ร้อยละ 20.46 ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ระหว่างรวบรวม สถิติการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐโดยมีหน่วยงานจะต้องจ้างงานคนพิการจำนวน 287 แห่งคนพิการ 18,560 คนส่งข้อมูลการจ้างงานคนพิการแล้ว 72 แห่งคนพิการ 108 คนข้อมูลณวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


และในที่ประชุมยังมีการ หารือ “แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ” ระหว่างปี 2561-2563 นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ มีการจ้างงานคนพิการปี 2561 ร้อยละ 101.33 ของจำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง ปี 2562 ร้อยละ 98.40 ปี 2563 ร้อยละ 78.27 สำหรับปี 2564 นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจ้างงานคนพิการจำนวน 13,298 แห่ง คนพิการ 79,744 คน มีการจ้างงานคนพิการแล้ว 206 คน (รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)


ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่อยากจะผลักดัน ให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทำเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการพัฒนา ข้อมูล ในเชิงลึก พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการ อย่างสมบูรณ์ในการต่อไป


ในการนี้ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภทความพิการ พร้อมด้วย นายชีวานนท์พรรัตน์ํธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย น.ส.ภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ ผู้แทนสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่จะช่วยกันสร้างโอกาส และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆในการเข้าถึงการทำงานของคนพิการต่อไป


ขอขอบคุณภาพข่าว จาก “สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย”
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000