อ.ตรอน ตั้งด่านตรวจเข้มทุกพื้นที่ เฝ้าระวังโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน ตั้งด่านตรวจเข้มทุกพื้นที่ เฝ้าระวังโควิด 19

อ.ตรอน ตั้งด่านตรวจเข้มทุกพื้นที่ เฝ้าระวังโควิด 19

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บูรณาการ อปท.อปพร.ชรบ.อสม.กมและจิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีบ้านหมู่ห้าสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.บ้านแก่ง การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอด และเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโควิด 19

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000