“สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ภูมิใจนำทัพเอไอเอส กวาด 3 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและนักลงทุนในไทย - ไทยเสรีนิวส์
“สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ภูมิใจนำทัพเอไอเอส กวาด 3 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและนักลงทุนในไทย

“สมชัย เลิศสุทธิวงค์” ภูมิใจนำทัพเอไอเอส กวาด 3 รางวัลใหญ่  จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020 ครองแชมป์กลุ่มเทคโนโลยี ตอกย้ำองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและนักลงทุนในไทย

 

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ประกาศผลรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 มอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม และในปีนี้ เอไอเอส คว้ารางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ครบทั้ง 3 รางวัล ประกอบด้วย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล CEO ยอดเยี่ยม, นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม และนางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับรางวัล IR ยอดเยี่ยม ถือเป็นโอเปอร์เรเตอร์เพียงรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเป็นการพิจารณาตัดสินด้วยการลงคะแนนของเหล่านักวิเคราะห์การลงทุนในประเทศไทย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของชาวเอไอเอส ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลครบทั้ง 3 ประเภทในปีนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน ที่มีให้แก่เรา แม้ตลอดปีที่ผ่านมา ประเทศไทยจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ที่กระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ยังคงยืนหยัดในการดูแลและส่งมอบบริการคุณภาพในทุกมิติ แก่ลูกค้าทุกราย อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ผนึกผู้นำอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนและพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล จะพิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ที่จะนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย รวมถึง วิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารงานและผลการดำเนินงานที่ถูกสื่อสารผ่านบทความและบทวิเคราะห์ต่างๆ ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปยังนักลงทุนต่างๆ อย่างครบถ้วน

รางวัล CEO ยอดเยี่ยม

ปัจจัยที่ทำให้เอไอเอสได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มาจากวิสัยทัศน์ในการนำพาธุรกิจไปสู่ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ในอนาคต ประกอบกับการนำเทคโนโลยี 5G มาเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ให้กับเอไอเอส รวมทั้งใช้เพื่อช่วยประเทศพลิกฟื้นผ่านวิกฤติ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารงานด้วยจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากทั้งนักลงทุนและนักวิเคราะห์

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม

ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะวิกฤต COVID-19 ในปีที่ผ่านมา มีการบริหารด้านการเงินและพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ในขณะที่ยังคงเตรียมความพร้อมทั้งการลงทุนในระยะยาวเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบกับการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิด นอกจากนี้ ในการคำนึงและคงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนในทุกสถานการณ์

รางวัล IR ยอดเยี่ยม

ด้วยหลักการทำงานของ IR AIS ที่สำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ “ถูกต้อง สม่ำเสมอ โปร่งใส เท่าเทียม”

ถูกต้อง – ให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชีหรือการเงินที่มีความจำเป็นสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

สม่ำเสมอ – ด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะการรักษาความสม่ำเสมอของการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเช่นปีที่ผ่านมา

โปร่งใส – เน้นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอสำหรับความเข้าใจของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจโอกาส และความเสี่ยงต่างๆ ที่มีต่อบริษัทในแต่ละสถานการณ์

เท่าเทียม – มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมในทุกช่องทาง เป็นไปตามจรรยาบรรณของ IR และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

“รางวัลนี้ ถือเป็นกำลังใจของพนักงานทุกคนทุกฝ่าย เราขอให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าทำงานร่วมกับนักลงทุนทุกกลุ่ม เพื่อร่วมกอบกู้เศรษฐกิจ การลงทุนของประเทศไทย จากความมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรด้วยขีดความสามารถและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือในภาวะวิกฤตใดก็ตาม” นายสมชัย กล่าวสรุป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000