รพ.จิตเวชฯ จับมือ ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพองค์กรและการให้บริการประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
รพ.จิตเวชฯ จับมือ ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพองค์กรและการให้บริการประชาชน

รพ.จิตเวชฯ จับมือ ม.นครพนม ขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพองค์กรและการให้บริการประชาชน

 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดเผยว่า จากที่แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้สอดรับกับ รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (Service Excellence for New Normal) โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital เพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยตามหลักการ EMS ซึ่ง E : Environment หมายถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้น่าอยู่ M : Modernization หมายถึงมีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ S : Service คือการมีระบบบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ ได้มีความมุ่งมั่นและพัฒนางานตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรกับมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ตลอดจนองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ(Autonomatic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก (Positive Pressure Mask) ที่พร้อมจะมาขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ได้มีขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนครพนมมี ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ก็ยังมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นางสาวสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ตลอดจนคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยนครพนม จะร่วมกันบูรณางานในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานขององค์กรให้มีความก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียว รวมทั้งร่วมกันต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000