“นพ.พลเดช ปิ่นประทีป” เซ็นต์ตั้งที่ปรึกษาด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ ภาคเหนือตอนล่างประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ - ไทยเสรีนิวส์
“นพ.พลเดช ปิ่นประทีป” เซ็นต์ตั้งที่ปรึกษาด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ ภาคเหนือตอนล่างประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประจำวุฒิสภา ด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

 

สืบเนื่องจาก นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากวุฒิสภาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 22 คน


โดยมีหน้าที่และภารกิจ เพื่อเผยแพร่แนวคิดการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยภาคประชาชน ส่งเสริมเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่โดยภาคประชาชน อันเป็นแนวทางการเมืองในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและสร้างสรรค์ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง สนับสนุนเครือข่ายนักพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่น และนักพัฒนาการเมืองวิธีใหม่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกระดับ ทุกพื้นที่ เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้คำปรึกษาแก่คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000