กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้งกระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้งกระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น (มีคลิป)

กลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายบ้านหนองโน โอดเจอโควิดและภัยแล้งกระหน่ำ ยอดขายหาย วอนสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่ม เพิ่มผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางตลาดมากขึ้น  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองโน อำเภอกุดจับ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจถั่วคั่วทรายสินค้าโอท้อปของจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ นำเสนอต่อกระทรวงเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหนองโน หมู่ 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามดูงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นางศรีพรรณ บูระพา เกษตรอำเภอกุดจับ และลูกจ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้การต้อนรับ

นางอนุมัติ คำภาจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน กล่าวว่า การปลูกถั่วลิสงในเขตอำเภอกุดจับ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ เสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณคลองส่งน้ำเขื่อนห้วยหลวง จึงทรงรับสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทนาน 9 จำนวน 2 ตัน มาพระราชทานให้กับเกษตรกรในเขตอำเภอกุดจับปลูก

ต่อมาเกษตรกรได้รวมกลุ่มกันปลูกถั่วลิสงเป็นอาชีพในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการจำหน่ายผลผลิต พ่อค้ารับซื้อในราคาถูก มีสมาชิกในกลุ่มบางรายนำถั่วลิสงมาคั่วขายในหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอจับกุดจับ เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มมีความสนใจที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้สนับสนุนให้รวมกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.2536 โดยทางกลุ่มได้ดำเนินการแปรรูปถั่วลิสงแบบพื้นบ้านจำหน่ายให้กับตลาดท้องถิ่นของอำเภอกุดจับ

ปัจจุบัน อำเภอกุดจับ มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในฤดูแล้ง จำนวน 82 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 320 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกในฤดูฝน จำนวน 216 ไร่ ถั่วคั่วทรายของกลุ่มเป็นสินค้าโอท้อประดับ 4 ดาว มีผลิตภัณฑ์ถั่วแปรรูป 5 อย่าง ประกอบด้วย 1.ถั่วลิสงคั่วทราย 2.ถั่วลิสงทอดกรอบ 3.ถั่วลิสงทอดสมุนไพร 4.ถั่วตัดสมุนไพร และ 5.ถั่วลิสงป่น มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 54 คน ยอดขายต่อปีมากกว่า 800,000 แสนบาท

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางกลุ่มประสบกับปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคซื้อน้อยลง ยอดขายก็น้อยลงไปด้วย ประกอบกับภัยแล้งทำให้ผลผลิตน้อย ต้องนำวัตถุดิบมาจากที่อื่น ซึ่งแผนการดำเนินงานในอนาคตทางกลุ่มอยากสร้างห้องเก็บวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ขยายตลาดมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพิ่มมากขึ้น เพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีหลายหลายมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่การปลูกของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปให้มากขึ้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000