เร่งเดินหน้า”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย“ เกษตรฯ”จับมือ”อุตสาหกรรม”ตั้ง”. ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต”และประธานสภาอุตสาหกรรม5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึกAIC 77จังหวัดพร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์ - ไทยเสรีนิวส์
เร่งเดินหน้า”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย“ เกษตรฯ”จับมือ”อุตสาหกรรม”ตั้ง”. ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต”และประธานสภาอุตสาหกรรม5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึกAIC 77จังหวัดพร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

เร่งเดินหน้า”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย“ เกษตรฯ”จับมือ”อุตสาหกรรม”ตั้ง”. ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต”และประธานสภาอุตสาหกรรม5ภาคเป็นแม่ทัพ นำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศผนึกAIC 77จังหวัดพร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กรกอ.) เปิดเผยวันนี้(13มี.ค.)ว่า ที่ประชุม
กรกอ.ล่าสุดมีมติเห็นชอบกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารระดับประเทศและระดับภาคโดยเฉพาะการเดินหน้า”โครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร”และ”โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ “โดยจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหารเป็นประธานมีคณะที่ปรึกษาได้แก่ ดร.กนก อภิรดี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง นายโฆสิต สุวินิจจิต และ คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมระดับภาค5คณะเรียกว่า”กรกอ.ภาค”มีประธานสภาอุตสาหกรรมระดับภาคได้แก่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นประธานโดยให้ทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC ทั้ง 77 จังหวัด บนฐานการทำงาน4ภาคีหลักคือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกร
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเป็นนักบินโดรนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone)และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand)

 

นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า ตามมติที่ประชุมกรกอ.ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศเป็นกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและกระจายโอกาสสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใต้5ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขณะนี้มีอย่างน้อย 8 กลุ่มจังหวัดที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง 3. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี.) 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

สำหรับการประชุมของ กรกอ. ครั้งที่ 3/2564 ล่าสุดเมื่อวันที่11มี.ค.ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรกอ. นายรัชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายนิกรสุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.) นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงเกษตรฯ.และประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000