จ.สงขลา จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ - ไทยเสรีนิวส์
จ.สงขลา จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา) จัด“การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น”และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 


วันนี้ 13 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมร้านไวน์ วิลเลจ ถนนประชายินดี ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางถนอมจิต แก้วเกื้อ ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 9 (สงขลา) ร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห (หน่วยฝึกอบรม) จัด“การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น”และ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมี พ.ต.ท.สุเทียน เรืองวรุณวัฒนา รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรคอหงส์ เป็นประธาน ในการเปิดงานของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบของขวัญปีใหม่ 2564

ภายใต้แคมเปญ “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงาน” โดยการจัดฝึกอบรมฟรีใน หลักสูตร “การอบรมดับเพลิงขั้นต้น” และหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ซึ่งทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม


ในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์กับนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ลดการประสบอันตรายจาก การทํางาน รวมทั้ง สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันให้มีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โดยมี พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากบริษัทและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกซ้อม ประมาณ 50 คน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000