“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ - ไทยเสรีนิวส์
“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ 108 ริเวอร์ไซด์ บ้านโป่งคลองใต้ ต.ตำบลห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย นายศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย นายอดิศร วัฒนบุตร ประธานเครือข่ายเรารักประเทศไทยภาคอีสาน และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุม “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกร

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย เปิดเผยว่า วันนี้พวกเราเกษตรกรได้ออกมาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และต้องการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดหน้าที่

ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน บริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชนมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.อานนท์ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการทำงาน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการปฏิบัติทำกิน ทำใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

 
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

"IWRM" ร่วมแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มให้ รพ.สนาม และสถานพักคอยผู้ป่วยโควิด-19 อ.บางปะกง
โควิด-19 คร่าชีวิต 10 รายแล้ว นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ย้ำการรับผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงกลับมาบ้านควบคุมการแพร่เชื้อโรคได้ง่ายเป็น...
ผู้ว่าพร้อมนายก อบจ. เดินหน้าตั้ง รพ.สนาม 3 แห่ง เตรียมรับคนไข้โควิด พักฟื้นเป็นต้นแบบฝึกให้ดูแลตัวเอง (ชมคลิป)
จ.นครพนม เรียกประชุมด่วน หาแนวทางป้องกันโควิดจากเหตุการณ์คลัสเตอร์รถบรรทุก ซ้ำสอง
ศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำ ทำเตียงไม้ใผ่ มอบให้กับ ทต.โคกสี ใช้สำหรับผู้ที่จะมาพักคอย กักตัว
เปิดสวนทุเรียนทรายขาว  คาดทุเรียนหมอนทองออกสู่ตลาดกว่า 150 ตัน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000