“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ - ไทยเสรีนิวส์
“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย”เดินหน้าขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เร่งสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือ 108 ริเวอร์ไซด์ บ้านโป่งคลองใต้ ต.ตำบลห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย นายศักดิ์ชาย พรหมโท ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย นายอดิศร วัฒนบุตร ประธานเครือข่ายเรารักประเทศไทยภาคอีสาน และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุม “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกร

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย เปิดเผยว่า วันนี้พวกเราเกษตรกรได้ออกมาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และต้องการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดหน้าที่

ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน บริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชนมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.อานนท์ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการทำงาน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่” เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการปฏิบัติทำกิน ทำใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

 
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 ขอนแก่น ช่วยกันล้างตลาด คุมเข้มโควิด-19 หลังยอดผู้ป่วยพุ่งสูงทุกวัน
รายแรกของภาคอีสาน รพ.ศรีสะเกษ ทำคลอดแม่ติดเชื้อโควิด ปลอดภัยทั้งแม่ลูกแต่ต้องแยกห้องบีบนมจากแม่มาให้ลูกดื่ม เพื่อความปลอ...
จ.อุบลฯ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยังเพิ่ม วอนปชช.หลีกเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง กทม. และปริมณฑล
ผู้ตรวจ ศธ. ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ที่นครพนม (มีคลิป)
นครพนม คงจุดตรวจโควิด-19 ถึง 15 ก.พ. ผลค้นหาเชิงรุก ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.ศรีสะเกษ ...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000