เครือข่ายสตรีอยุธยา สนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกับบุรุษ วันสตรีสากล - ไทยเสรีนิวส์
เครือข่ายสตรีอยุธยา สนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกับบุรุษ วันสตรีสากล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมภาคีเครือข่าย จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับองค์กรสตรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกพัฒนาสตรี

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงานงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานราชการ ได้จัดงาน “วันสตรีสากล” ขึ้นเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิของสตรี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน ตำบลด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศอีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา

จึงทำให้บทบาทสตรี เป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป โดยในแต่ละปี ได้ส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น โดยภายในงานมี การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 20 ทุน การมอบทุนการศึกษาจากองค์กรเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 อำเภอ การมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค บรรเทาทุกข์แก่สตรี จำนวน 204 คน รวมถึงมีการตั้งจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการฝึกอาชีพต่างๆ การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรี และจัดการประกวดการแต่งชุดไทยอย่างไรให้สนุก จากทั้ง 16 อำเภอ อีกด้วย

 

สุจินดา อุ่นขาว /รายงานจากอยุธยา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000