อบจ.แปดริ้ว เปิดประชุมสมัยแรก จัดหนักเทงบลงทุนกว่า 28 ล.บาท พัฒนาจังหวัด - ไทยเสรีนิวส์
อบจ.แปดริ้ว เปิดประชุมสมัยแรก จัดหนักเทงบลงทุนกว่า 28 ล.บาท พัฒนาจังหวัด

อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก จัดหนักเทงบลงทุนกว่า 28 ล้าน พัฒนาจังหวัด

 

วันที่ 12 มี.ค.2564 นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนายพิชัย เฉลียววงศ์เจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 28,899,200 บาท จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกนายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนสมาชิกสภา อบจ. เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภา อบจ. ในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกนายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ นายสร้อยธนกร โคตน

นายสารคาม คูคำ และนายสันติภาพ สาธุชาติ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกนายดำรัส พุทธรักษา นายสุนทร สังขาร และนายกำจาย สุวัฒนานันท์ สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ฉะเชิงเทรา และที่ประชุมได้คัดเลือกนายสุเทพ ศิริจำรัส นายอุดร เทพวาที และนายคมกฤษณ์ สุวรรณสุข สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทุกคณะ

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000