อบจ.อุตรดิตถ์ ให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อปท. - ไทยเสรีนิวส์
อบจ.อุตรดิตถ์ ให้ความรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อปท.

นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

 


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

 

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000