มกช. ชลบุรี รุกผลิตมหาบัณฑิต มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ - ไทยเสรีนิวส์
มกช. ชลบุรี รุกผลิตมหาบัณฑิต มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) วิทยาเขตชลบุรี เดินหน้าผลิตมหาบัณฑิตเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ชูจุดเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาบนพื้นฐานของงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ให้สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ว่า “คณะศิลปศาสตร์ มกช. ชลบุรี พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.

และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งตอบสนองการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็น เมืองกีฬา (Sports City) และ เมืองชลคนกีฬา ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมากมายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบนบก ในน้ำ หรือทางอากาศ จึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อบริหารจัดการธุรกิจไปสู่ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

ดร.อัศวิน จันทรสระสม ประธานหลักสูตรฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เรามีศักยภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ เช่น ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ที่สำคัญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยในอุตสาหกรรมกีฬา เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทัญทิญา สิงห์คราม (การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ยาวศิริ (การท่องเที่ยวและนันทนาการ) ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา (ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์และกีฬาเพาะกายและฟิตเนส) ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช (การบริหารธุรกิจและการตลาด) เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตร M.B.A. นี้ ผ่านการวิพากย์จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงรับรองได้ว่ามหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ อย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมกีฬาอย่างแน่นอน”
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000