หยุดโกง! “ราเมศ” รับยื่นร่าง พ.ร.บ.คกก.ธรรมาภิบาลแห่งชาติ - ไทยเสรีนิวส์
หยุดโกง! “ราเมศ” รับยื่นร่าง พ.ร.บ.คกก.ธรรมาภิบาลแห่งชาติ

“ราเมศ” รับยื่นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. … จาก “พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ” หวังกู้ภาพลักษณ์แก้ปัญหาคอร์รัปชันในวงข้าราชการให้หมดไป

 

นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา รับยื่นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. …. จาก พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พร้อมด้วยนายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้ริเริ่ม เสนอร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งมีหลักการ และเหตุผลดังต่อไปนี้ เมื่อปี พ.ศ.2542 เมื่อครั้ง นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2542 ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมือง และสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ต่อมาในปี พ.ศ.2547 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ส.ค.2547 เพื่อยกเลิกระเบียบฯ ดังกล่าวทิ้ง และเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2549 คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ

บัดนี้เวลาล่วงเลยมา 15 ปี แล้ว แต่ยังไม่มีผลการขับเคลื่อนการดำเนินการตามวาระแห่งชาติ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากดัชนีภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน ปี 2563 ซึ่งประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น

ดังนั้น ผู้ริเริ่มจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. …. เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร และทุกภาคส่วน ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบคณะกรรมการจัดตั้งสภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ และสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น ในการประเมินองค์กร และโครงการต่างๆ ในกรอบของธรรมาภิบาล หรือทำการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรต่างๆ ต่อทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน ในโครงการที่องค์กรเหล่านั้นได้ดำริ หรือตามภารกิจขององค์กร ในกรอบของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ทางคณะผู้ริเริ่มยังได้มอบหนังสือหลักธรรมาภิบาล จำนวน 500 เล่ม ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผ่านประธานสภาฯ อีกด้วย

ขณะที่ นายราเมศ รัตนะเชวง กล่าวว่า จะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามขั้นตอน และจะแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องให้แก่คณะผู้ริเริ่ม ภายใน 15 วัน โดยเรื่องธรรมาภิบาลถือเป็นเรื่องสำคัญของสังคม จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาคประชาชนร่วมกันเสนอเข้ามา

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000